Lietuvos estetinės ginekologijos asociacijos
ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Lietuvos estetinės ginekologijos asociacija (toliau – Asociacija) yra Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
Asociacija yra savanoriška, savarankiška visuomeninė organizacija, kurios tikslas
koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti ar
tenkinti kitus viešuosius interesus. Savo veikloje Asociacija vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu
(toliau – Įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei savo įstatais (toliau –
Įstatai).
2. Asociacija teisinė forma yra asociacija.
3. Asociacija turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, bent vieną sąskaitą
kredito įstaigoje ir savo antspaudą.
4. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai – už Asociacijos prievoles.
5. Asociacija turi teisę vykdyti šiuose Įstatuose numatytą įstatymų nedraudžiamą komercinę
veiklą, kuri neprieštarauja jos veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
6. Asociacija teisės aktų nustatyta tvarka gali gauti paramą, teikti paramą bei labdarą.
7. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo
valdymo organus.
8. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos
veiklos tikslams, įstatymams ir šiems Įstatams.
9. Asociacija gali stoti į tarptautines organizacijas, jungtis į ne pelno organizacijas, steigti savo
filialus ir atstovybes, būti kitų, ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ar ne pelno
organizacijų steigėja, dalyve.
10. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Lietuvos estetinės ginekologijos asociacijos įstatai

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

11. Asociacija vykdo veiklą sveikatos srityje. Veiklos tikslai:
11.1. saugoti ir gerinti moterų reprodukcinę sveikatą;
11.2. tobulinti Lietuvos ginekologų profesinį parengimą ir skatinti domėtis moterų
reprodukcinių organų tausojimu;
11.3. spręsti etikos problemas;
11.4. plėtoti estetinės ginekologijos svarbą ir mokslą.
12. Įgyvendinant Asociacijos tikslus, svarbiausi uždaviniai:
12.1. dalyvauti ir bendradarbiauti tarptautinėse ES sveikatos apsaugos programose.
12.2. rengti susirinkimus, seminarus, simpoziumus, konferencijas, suvažiavimus ir
kitokias mokslines bei mokslines priemones;
12.3. bendradarbiauti su kitomis draugijomis bei, visuomeninėmis organizacijomis,
mokslo ir mokymo įstaigomis.
12.4. atstovauti Asociaciją Lietuvoje ir už jos ribų;
12.5. palaikyti ryšius su kitų šalių estetinės ginekologijos ar kitomis bendrų interesų
turinčiomis įstaigomis bei organizacijomis;
12.6. dalyvauti bei teikti pasiūlymus atestuojant gydytojus ginekologus;
12.7. teikti rekomendacijas renkant gydytojus akušerius ginekologus stažuotėms užsienyje;
12.8. rengti ir leisti mokslo bei mokslo populiarinimo leidinius.
13. Siekdama įgyvendinti savo tikslus, Asociacija turi teisę vykdyti šias, su jos tikslais susijusias
ir Įstatams neprieštaraujančias veiklos rūšis:
13.1. Leidybinė veikla (58);
13.2. Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos
įrašų leidybos veikla (59);
13.3. Informacinių paslaugų veikla (63);
13.4. Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72);
13.5. Reklama ir rinkos tyrimas (73);
13.6. Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74);
13.7. Kitas mokymas (85.5);
13.8. Švietimui būdingų paslaugų veikla (85.6).
14. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka, Asociacija gali vykdyti, tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.

III. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

15. Asociacijos nariais gali būti gydytojai, dirbantys praktinį ar mokslinį darbą akušerijos
ginekologijos, chirurgijos ar kitose medicinos srityse, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios
vietos, tautybės ir pilietybės bei juridiniai asmenys, veikiantys sveikatos srityje, vykdantys
sveikatos komunikacijos, sveikatos populiarinimo projektus, pateikę vadovui prašymą įstoti
į Asociaciją, įsipareigoję laikytis šių Įstatų ir visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka
sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
16. Visi Asociacijos nariai turi lygias teises.
17. Asociacija narių teisės:
17.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
17.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
17.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti išsamią informaciją apie jos veiklą;
17.4. išstoti iš Asociacijos;
17.5. jam pačiam (jei narys fizinis asmuo) būti išrinktam į Asociacijos valdymo organus,
arba (jei narys juridinis asmuo) siūlyti fizinius asmenis į valdymo organų narius;
17.6. dalyvauti rengiant ir vykdant Asociacijos veiklos strateginius planus, programas,
projektus ir renginius;
17.7. kitas teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises.

18. Asociacijos nario pareigos:
18.1. laikytis Asociacijos Įstatų;
18.2. vykdyti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus bei Asociacijos
prisiimtus įsipareigojimus;
18.3. dalyvauti įgyvendinant Asociacijos programą;
18.4. atstovauti Asociacijos ir jos narių interesams, įgyvendinant Įstatuose apibrėžtus
tikslus;
18.5. saugoti Asociacijos komercines paslaptis;
18.6. mokėti nustatyto dydžio nario mokestį;
18.7. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pranešti apie savo duomenų ar kontaktų (adreso,
telefono ar elektroninio pašto adreso) pasikeitimą;
18.8. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

IV. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

19. Stojamojo įnašo dydis, nario mokesčio dydis ir jų mokėjimo tvarka tvirtinama visuotiniame
Asociacijos narių susirinkime. Nario mokesčiu (taip pat stojamuoju įnašu) gali būti pinigai,
kurie sumokami Asociacija kasoje arba pervedami į Asociacijos sąskaitą banke bei pagal
Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas ir Asociacijai perduotas materialusis ir
nematerialusis turtas.
20. Kandidatas į Asociacijos narius stojamąjį įnašą arba narys, nario mokestį sumokėję turtu,
savo įnašą ar mokestį perduoda Asociacijai perdavimo aktu. Narys ir jo įnašo ar mokesčio
vertė įrašomi Asociacijos dokumentuose, o nariui išduodamas jo įnašą patvirtinantis
dokumentas.
21. Asociacijos narių įnašai ir mokesčiai sudaro Asociacijos lėšas, kuriomis ji disponuoja savo
nuožiūra.
22. Visuotinis narių susirinkimas išimties tvarka gali atleisti nuo nario mokesčių mokėjimo ar
sumažinti jų dydį atskiriems Asociacijos nariams.

V. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ
ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

23. Naujus narius į Asociaciją priima valdyba paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų
dauguma.
24. Kandidatas į Asociacijos narius turi pripažinti Asociacijos Įstatus ir siekti jų įgyvendinimo.
25. Asociacijos valdyba, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo įteikimo, posėdyje priima
sprendimą dėl naujo nario priėmimo ir per 5 darbo dienas informuoja kandidatą asmeniškai
arba registruotu paštu, arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, jei galima nustatyti
siuntėją, užtikrinti perduodamos informacijos saugumą ir gavėjas patvirtina, kad ta
informacija jį pasiekė. Nepalankų sau sprendimą kandidatas turi teisę apskųsti visuotiniam
narių susirinkimui. Susirinkimo sprendimą dėl kandidato pretenzijos Asociacijos vadovas
pateikia kandidatui asmeniškai arba išsiunčia registruotu laišku per 5 darbo dienas nuo tokio
sprendimo priėmimo dienos.
26. Patvirtinus nario kandidatūrą, būsimasis narys privalo įnešti stojamąjį nario įnašą, bet ne
vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo apie jo priėmimą dienos. Kandidatas, kurio
kandidatūra patvirtinta, Asociacijos nariu tampa tik įnešęs stojamąjį įnašą.
27. Asociacijos narys gali išstoti iš Asociacijos tik pilnai su ja atsiskaitęs ir parašęs pareiškimą
Asociacijos valdybai. Nariui išstojus iš Asociacijos ar kitaip pasibaigus jo narystei, šis (ar jo
teisių perėmėjai) neturi teisės reikalauti grąžinti nario sumokėtų stojamojo įnašo, nario
mokesčių ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduoto turto bei lėšų, išskyrus Asociacijos
likvidavimo atvejį.
28. Jei juridinis asmuo, esantis Asociacijos nariu, įstatymų nustatyta tvarka reorganizuojamas ar
pertvarkomas, buvusio nario teises ir pareigas įstatymų nustatyta tvarka perėmęs juridinis asmuo tampa Asociacijos nariu. Jei toks teisių perėmėjas jau yra Asociacijos nariu, jis
neįgyja papildomos balso teisės Susirinkime. Narystės Asociacijoje perdavimas kitais būdais
negalimas.
29. Nario, ilgiau kaip tris mėnesius nesumokėjusio nario mokesčio ar nesilaikančio Asociacijos
Įstatų, kitaip diskredituojančio Asociaciją, pažeidusio Lietuvos Respublikos įstatymus,
narystė Asociacijoje gali būti sustabdyta Asociacijos valdybos sprendimu.
30. Sprendimą dėl narystės sustabdymo priima Asociacijos valdyba savo posėdyje. Apie
numatomą narystės sustabdymo svarstymą toks narys informuojamas asmeniškai, arba
registruotu laišku, arba elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau, kaip prieš 5 darbo dienas
iki posėdžio. Svarstomam nariui nedalyvaujant posėdyje, Valdybos sprendimas, nurodant
narystės sustabdymo priežastis, išsiunčiamas nariui registruotu laišku.
31. Sprendimą dėl nario pašalinimo iš Asociacijos priima Susirinkimas paprasta dalyvaujančių
narių balsų dauguma.
32. Pašalintasis iš Asociacijos narys neturi teisės reikalauti grąžinti jo sumokėtų stojamojo įnašo
ar nario mokesčių.
33. Narys, Asociacijos sprendimą dėl jo pašalinimo, turi teisę apskųsti Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. ASOCIACIJA ORGANAI

34. Asociacijos organai yra šie:
34.1. aukščiausiasis organas – visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas);
34.2. kolegialus valdymo organas – Asociacijos valdyba (toliau – Valdyba);
34.3. vienasmenis valdymo organas – Asociacijos vadovas (toliau – Prezidentas).

VII. SUSIRINKIMAS, JO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO IR SPRENDIMŲ
PRIĖMIMO TVARKA

35. Aukščiausiasis Asociacijos organas yra Susirinkimas. Susirinkimas neturi teisės pavesti
kitiems Asociacijos organams spręsti tik jo kompetencijai priklausančių klausimų.
36. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys (jo atstovas)
Susirinkime turi vieną balsą. Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas
visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo
organo narių.
37. Dalyvauti Susirinkime be balsavimo teisės gali ir kiti asmenys, gavę Susirinkimo pritarimą.
38. Susirinkimas turi išimtinę teisę:
38.1. tvirtinti Asociacijos Įstatus (jų pakeitimus);
38.2. rinkti ir atšaukti Valdybos narius;
38.3. skirti ir atleisti Prezidentą, nustatyti jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas;
38.4. nustatyti (keisti) Asociacijos nario stojamojo įnašo dydį ir nario mokesčio dydį, jų
mokėjimo tvarką;
38.5. tvirtinti Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą;
38.6. priimti sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
38.7. priimti sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kito juridinio
asmens dalyviu;
38.8. keisti Asociacijos buveinę;
38.9. spręsti kitus įstatymų ir šių Įstatų numatytus ir Susirinkimo kompetencijai priskirtus
klausimus.
39. Eilinis Susirinkimas šaukiamas Valdybos sprendimu kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius
nuo finansinių metų pabaigos. Šiame susirinkime tvirtinamas Asociacijos metinių finansinių
ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita. Susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame
dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių (jų atstovų).
40. Jei Susirinkime nėra kvorumo, tai ne anksčiau kaip per 10 dienų ir ne vėliau kaip per 30
dienų nuo Susirinkimo, turi būti sušauktas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti
nutarimus klausimais, įtrauktais į ankstesnę darbotvarkę. Pakartotiniam Susirinkimui
kvorumo reikalavimas netaikomas.
41. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau Susirinkime
dalyvaujančių narių balsų negu prieš, išskyrus 38.1. ir 38.6. punktuose nurodytus
sprendimus, kurie priimami kvalifikuota ne mažesne kaip 2/3 visų Susirinkime
dalyvaujančių narių balsų dauguma ir renkant Valdybos narius 49 dalyje nustatyta tvarka.
42. Neeilinio Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Valdyba arba narių grupė, turinti ne
mažiau kaip 1/3 visų Asociacijos narių balsų.
43. Susirinkimas gali būti šaukiamas ir teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas įstatymų ar
šių Įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys, valdymo organas ar
kreditorius.
44. Apie šaukiamą Susirinkimą Prezidentas privalo informuoti visus narius elektroniniu paštu,
narių pateiktais elektroninio pašto adresais, ne vėliau, kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo
dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip
likus 5 dienoms. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi nariai,
turintys balsavimo teisę (jų atstovai) su tuo sutinka.
45. Pranešime apie Susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
45.1. Asociacijos pavadinimas, buveinė ir kodas;
45.2. Susirinkimo data, laikas ir vieta;
45.3. Susirinkimo darbotvarkė;
45.4. Susirinkimo (neeilinio) sušaukimo iniciatoriai;
45.5. Organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Susirinkimą.
46. Ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki Susirinkimo pradžios Asociacijos nariams turi būti sudaryta
galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke.
47. Susirinkimo nutarimai turi būti protokoluojami. Prie protokolo turi būti pridedama:
Susirinkime dalyvavusių narių registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai,
patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių narių bendrieji balsavimo
biuleteniai (jei tokią balsavimo tvarką patvirtina Susirinkimas); dokumentai, įrodantys, kaip
buvo balsuota elektroninių ryšių priemonėmis; dokumentai, įrodantys, kad nariai buvo
informuoti apie Susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių
asmenų išvada dėl šių pastabų. Jei Susirinkime dalyvauja ir sprendimus vienbalsiai priima
visi Asociacijos nariai, Susirinkimo sprendimai gali būti įforminti ne protokolu, o rašytiniu
Susirinkimo sprendimu.
48. Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais įforminti Susirinkimo sprendimai, yra oficialūs
dokumentai, kurie turi būti saugomi ir tvarkomi Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta
tvarka. Šių dokumentų klastojimas baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

VIII. VALDYBA

49. Valdybos narius renka bei atšaukia (kadencijai nepasibaigus) Susirinkimas, Asociacijos
nariui balsuojant už vieną ar kelis pasirinktus kandidatus. Į valdybos narius išrenkami
daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų yra daugiau,
nei laisvų vietų Valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas tarp vienodą skaičių balsų
surinkusių kandidatų į valdybos narius, kuriame Asociacijos narys turi teisę balsuoti tik už
vieną kandidatą. Jei kandidatų į valdybos narius yra tiek, kiek laisvų vietų Valdyboje,
Susirinkimas turi teisę balsuoti ir tvirtinti visą pasiūlytą Valdybos sudėtį.
50. Valdyba sudaroma iš 3 (trijų) asmenų, 3 (trijų) metų kadencijai. Valdybos nariais gali būti
fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai
asmenys.
51. Valdyba savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais Įstatais, savo darbo
reglamentu. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne
vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Valdybą.
52. Valdybos kompetencija:
52.1. priima į Asociaciją naujus narius;
52.2. sustabdo narystę Asociacijoje šių Įstatų numatytais atvejais ir tvarka;
52.3. iš savo narių renka Valdybos pirmininką (toliau – Pirmininkas) ir jį atšaukia;
52.4. atsako už Susirinkimo darbotvarkės sudarymą, visos reikalingos medžiagos
darbotvarkės klausimams svarstyti pateikimą Susirinkimui;
52.5. tvirtina Prezidento pareiginius nuostatus;
52.6. priima sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos
nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus, skiria ir atleidžia jų vadovus;
52.7. tvirtina Asociacijos veiklos programas ir vykdomus projektus bei jų finansavimo
tvarką, Asociacijos biudžetą;
52.8. svarsto praėjusių finansinių metų Asociacijos finansinių ataskaitų rinkinį ir
Asociacijos veiklos ataskaitą bei teikia ją tvirtinti Susirinkimui;
52.9. atlieka kitas įstatymų, Įstatų ir Valdybos kompetencijai Susirinkimo priskirtas
funkcijas.
53. Pirmininko funkcijos:
53.1. šaukia Valdybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;
53.2. kitos darbo reglamente ar įstatymų priskirtos funkcijos.
54. Valdyba savo nutarimus priima posėdžiuose. Valdybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę
turi kiekvienas Valdybos narys.
55. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių.
56. Valdybos nutarimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė posėdyje
dalyvaujančių narių. Balsavimo metu kiekvienas Valdybos narys turi po vieną balsą.
Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Pirmininko balsas.

IX. PREZIDENTAS

57. Prezidentą skiria ir atleidžia Susirinkimas, kuris nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties
sąlygas. Prezidentas pradeda eiti pareigas nuo jo paskyrimo dienos.
58. Su Prezidentu sudaroma darbo sutartis, kurią Asociacijos vardu pasirašo Susirinkimo
įgaliotas asmuo.
59. Prezidentas renkamas 3 metų kadencijai. Savo veikloje Prezidentas vadovaujasi Lietuvos
Respublikos įstatymais, šiais Įstatais, Susirinkimo bei Valdybos sprendimais ir savo
pareiginiais nuostatais.
60. Prezidentas atsako už:
60.1. Susirinkimo ir Valdybos sprendimų bei kitų pavedimų įgyvendinimą;
60.2. praėjusių finansinių metų Asociacijos finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos
ataskaitos sudarymą ir pateikimą valdybai ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki eilinio
Susirinkimo;
60.3. Asociacijos duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
60.4. gautų raštiškų pretenzijų pateikimą artimiausiam Valdybos posėdžiui ar
Susirinkimui;
60.5. Susirinkimo sušaukimą, jo darbotvarkės sudarymą, medžiagos darbotvarkės
klausimams savalaikį pateikimą;
60.6. pranešimą Asociacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos
veiklai;
60.7. Asociacijos veiklos organizavimą;
60.8. savalaikį viešos informacijos pateikimą;
60.9. kitų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės
aktuose, taip pat šiuose Įstatuose ir Prezidento pareiginiuose nuostatuose nustatytų
pareigų vykdymą.
61. Prezidentas taip pat atlieka šias funkcijas:
61.1. atstovauja Asociacijai valstybės institucijose, Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose
Asociacijos veiklos klausimais;
61.2. veikia Asociacijos vardu santykiuose su trečiaisiais asmenimis, taip pat sudaro
sandorius ir pasirašo sutartis Asociacijos vardu;
61.3. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
61.4. rengia ir pasirašo vidinius Asociacijos dokumentus;
61.5. atsako už Asociacijos buhalterinės apskaitos tvarkymą;
61.6. organizuoja Asociacijos turto apsaugą;
61.7. tvarko Asociacijos narių sąrašą;
61.8. sprendžia kitus Asociacijos veiklos klausimus, kurie įstatymų, šių Įstatų ar jo
pareiginių nuostatų priskirti vadovo kompetencijai.

X. LĖŠŲ IR PAJAMŲ PANAUDOJIMO BEI VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

62. Asociacija, nuosavybės ar bet kokiomis kitoms teisėmis valdomą turtą ir lėšas turi teisę
perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir
disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Įstatuose nustatytus
veiklos tikslus (įskaitant labdaros ir paramos tikslus).
63. Asociacija laikosi savo veiklos bei lėšų ir pajamų panaudojimo apribojimų Įstatymo
nustatyta tvarka.
64. Asociacijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Susirinkimo išrinktas revizorius.
65. Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti
Asociacijos veiklą.

XI. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ REGISTRAVIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO
TVARKA

66. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio
valstybėse. Filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
67. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiami, vykdo ar nutraukia savo veiklą, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
68. Filialui ir atstovybei netaikomos likvidavimo procedūros, nes pagal jų prievoles atsako pati
Asociacija. Filialo ar atstovybės veikla gali būti nutraukiama Valdybos sprendimu arba
pradėjus Asociaciją likviduoti, ar reorganizuoti. Reorganizuotos Asociacijos filialas gali būti
perduotas tęsiančiai veiklą Asociacijai.

XII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ
PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

69. Asociacijos narys turi teisę susipažinti su Asociacijos dokumentais ir kita informacija,
susijusia su Asociacijos veikla.
70. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Prezidentas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo
reikalavimo gavimo dienos, privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti
kopijas šių dokumentų: Asociacijos įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, veiklos
ataskaitų, Susirinkimo ar kitų Asociacijos organų protokolų ar nutarimų, kuriais įforminti šių
organų sprendimai, kitų Asociacijos dokumentų, jei šie dokumentai nesusiję su Asociacijos
veiklos komercine paslaptimi, konfidencialia informacija. Narys, pateikęs Asociacijai jos
nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties ar konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Asociacijos dokumentais.
Atsisakymą sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas
Asociacijos atstovas turi įforminti raštu, jeigu narys to pareikalauja.
71. Asociacijos buveinėje turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę
susipažinti kiekvienas Asociacijos narys. Nariams pateikiamame Asociacijos narių sąraše
turi būti nurodyti, pagal paskutinius Asociacijos turimus duomenis, juridinių asmenų
pavadinimai, narių (atstovų) vardai ir pavardės, adresai korespondencijai, narių įmokėti
mokesčiai.
72. Visi pranešimai, skelbimai, kita reikalinga informacija, taip pat šio straipsnio 70 d. ir 71 d.
nurodyta informacija Asociacijos nariui, priklausomai nuo jos konfidencialumo, gali būti
pateikiama asmeniškai pasirašytinai, registruotu paštu arba kitomis elektroninių ryšių
priemonėmis, jei galima nustatyti siuntėją, užtikrinti perduodamos informacijos saugumą ir
gavėjas patvirtina, kad ta informacija jį pasiekė.
73. Galimybė susipažinti su visa informacija, Nariui turi būti suteikta Asociacijos buveinėje.
74. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką, tvirtina
Valdyba. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams turi būti pateikiama
neatlygintinai.
75. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia Valdyba, o jai neišsprendus – teismas.

XIII. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

76. Asociacijos dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykių su trečiais asmenimis
(raštuose, sąskaitose, prekybos dokumentuose ir t.t.) privalo būti nurodyta:
76.1. pilnas Asociacijos pavadinimas;
76.2. teisinė forma;
76.3. buveinės adresas;
76.4. Asociacijos kodas;
76.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Asociaciją;
76.6. teisinis statusas.
Ši informacija turi būti nurodyta ir Asociacija tinklapyje www.estetineginekologija.lt
77. Asociacijos filialo ar atstovybės dokumentuose, kuriais pateikiami užsakymai, taip pat
laiškuose, turi būti visa ankstesniame punkte nurodyta informacija apie Asociaciją, o taip
pat: registras, kuriame filialas ar atstovybė yra įregistruoti, registro tvarkytojas ir jo adresas,
filialo ar atstovybės pavadinimas, kodas ir adresas.
78. Įstatymų numatyti vieši Asociacijos nutarimai ir pranešimai skelbiami Valstybės įmonės
Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“
ir Asociacijos tinklapyje www.estetineginekologija.lt
79. Apie numatomą Asociacijos reorganizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą Įstatymo
nustatytais terminais turi būti pranešta kiekvienam kreditoriui registruotu laišku ar
asmeniškai pasirašytinai, ir skelbiama viešai. Nutarimų projektai ir nutarimai turi būti
paviešinti įstatymų nustatyta tvarka.
80. Valdyba, ne vėliau kaip prieš 10 d. iki eilinio Susirinkimo, turi pateikti Susirinkimui
Prezidento parengtą kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši
ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu, Asociacija turi
sudaryti sąlygas Asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita susipažinti.
81. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
81.1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos
tikslus;
81.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
81.3. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
81.4. kita informacija, kurią nustato Susirinkimas.
82. Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys, o kai auditas atliktas, audituotas metinių
finansinių ataskaitų rinkinys kartu su auditoriaus išvada ir veiklos ataskaita yra pateikiami
juridinių asmenų registrui.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

83. Šie Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
dienos.
84. Įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytos Įstatyme.
85. Pasirašyti trys Įstatų egzemplioriai, turintys vienodą juridinę galią.
86. Visus kitus Įstatuose nepaminėtus ir nenumatytus klausimus Asociacija sprendžia,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Įstatymu, kitais Lietuvos
Respublikos teisės aktais.